Contract text (NL)

Deze overeenkomst geldt tussen:
         Bestuur Ms Rubber Nederland
en:
         Gewenste naam als kandidaat/winnaar (indien anders dan echte naam)
Nader te noemen “kandidate” of, indien de titel toegekend wordt: “titelhoudster”.

Doel van deze overeenkomst is het vastleggen van verplichtingen rondom de verkiezing van de titel voor één jaar van “Ms Rubber Nederland” en/of “Ms Rubber NL”.

Indien de kandidaat in juni 2020 de titel wint, belooft zij in de periode tot de volgende verkiezing -ongeveer een jaar- zich in te zetten als image-maker voor de fetish- en rubbergemeenschap en zich als zodanig ook publiek in te zetten. Derhalve inclusief beschikbaarheid voor interviews, media-optredens en foto’s.

Vanwege dit doel draagt de kandidaat de auteurs- en beeld, portretrechten e.d. op foto’s die zijn genomen in de hoedanigheid van kandidaat of winnaar over aan de organisatie Ms Rubber Nederland, opdat de organisatie vrij gebruik kan maken van de foto’s voor de doelen van de organisatie. De kandidaat verklaart tegen het gebruik van de foto’s in publicaties, zowel digitaal als in print, geen bezwaar te hebben. De kandidaat kan alle foto’s waarop hij zelf staat eveneens zelf gebruiken, behoudens commercieel gebruik. Voor dit laatste is schriftelijke toestemming vooraf benodigd.

De organisatie Ms Rubber Nederland betaalt in beginsel geen vergoeding(en) voor de inspanningen die de kandidaat of de titelhouder moet maken, noch voor de hiervoor bedoelde beeldrechten. Zulks geldt ook voor de door de organisatie ingeschakelde derden. Ook zal de titelhouder zich onthouden van het vragen van vergoedingen aan anderen om in de hoedanigheid van Ms Rubber Nederland taken te verrichten of aanwezig te zijn bij een ander evenement of bijeenkomst, anders dan een redelijke vergoeding voor de werkelijk door haar gemaakte reis- en verblijfskosten.

In het geval de titelhouder zich niet aan de inhoud van het contract houdt, dan wel zich naar het uitsluitend oordeel van het bestuur van de organisatie Ms Rubber Nederland onbetamelijk gedraagt, dan heeft de organisatie het recht de titel in te trekken. Gebruik van de titel is de titelhouder daarna uitdrukkelijk ontzegd. De kandidaat vrijwaart de organisatie van enige aansprakelijkheid volgend uit de de activiteiten omtrent deze verkiezing.

Getekend ….
etc etc.